ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   [รายละเอียดเพิ่มเติม]