การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก (CCFICS) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ สหรัฐเม็กซิโก

               รธก. (นายพิศาล พงศาพิชณ์) ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก (CCFICS) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ สาธารณรัฐเม็กซิโก ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานแนวทางการตรวจติดตามระบบควบคุมอาหารของประเทศ (National Food Control System) เพื่อเสนอ CAC ให้การรับรองในขั้นสุดท้ายก่อนประกาศเป็นมาตรฐานสากลต่อไป นอกจากนี้ ยังจะมีการพิจารณาข้อเสนองานใหม่ที่สำคัญอีก 4 เรื่องคือ 1 อาหารปลอม 2 การใช้หลักการความเท่าเทียมทั้งระบบ (System Equivalence) 3 การใช้ E certificate และ 4 การรับรองความปลอดภัยอาหารโดย 3rd party