ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิเศษแบบเบ็ดเสร็จระดับจังหวัด

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิเศษแบบเบ็ดเสร็จระดับจังหวัด  [รายละเอียดเพิ่มเติม]