สัมภาษณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่องตอบสนองโลกปัจจุบันที่ให้ความสนใจเรื่อง สินค้าเกษตรคุณภาพ รวมถึงแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

                นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่องตอบสนองโลกปัจจุบันที่ให้ความสนใจเรื่อง สินค้าเกษตรคุณภาพ รวมถึงแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

                 ทางรายการ Thailand Today ทาง NBT World วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (ภาษาอังกฤษ)