ออสเตรียผ่อนคลายมาตรการป้องกันไข้หวัดนก

                 ออสเตรียยกเลิกมาตรการบังคับการเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะภายในโรงเรือน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันสัตว์ปีกเลี้ยงติดเชื้อจากสัตว์ในธรรมชาติโดยเฉพาะไข้หวัดนก เนื่องจากผลการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในการติดโรคไข้หวัดนกลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันบางประการอยู่ ได้แก่ การเก็บอาหารและน้ำอย่างมิดชิด น้ำดื่มจะต้องไม่นำมาจากแหล่งน้ำที่นกในธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ และการขนส่ง เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสกับสัตว์ปีกจะต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
 
ที่มา: xinhuanet.com สรุปโดย: มกอช. (28/03/60)