ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ลธก. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สัมภาษณ์ เรื่อง Thai Bug to the World