การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสีไทย

     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยสำนักกำหนดมาตรฐาน (สกม.) กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตาฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสีไทย ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่นี่