ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช.