โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

               นายพีรพงศ์ ลายพัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี