การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP พืชอาหาร) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

                เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP พืชอาหาร) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีที่ปรึกษาเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลหรือจังหวัดของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประมาณ 43 คน