การอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
 

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานพิธีเปิด