ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบด้านการค้าการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union - EAEU)

                ด้วยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จะจัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบด้านการค้าการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union - EAEU) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนาง Tatyana Valovaya คณะกรรมการบริหารและรัฐมนตรีประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกัยนโยบายและกฎระเบียบทางการค้าของ EAEU แก่ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย

                ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://globthailand.com/events/seminar-aeau/
 
 
ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ