EU ขึ้นทะเบียน (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทย

            เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No. 2016/1798 ของวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเพื่อคุ้มครองการตั้งชื่อจากแหล่งกำเนิด (Protected Designation of Origin : PDO) ของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในลักษณะเดียวกันกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ไทยได้เคยขอขึ้นทะเบียนกับ EU มาแล้วก่อนหน้านี้
                 โดยการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ได้ครอบคลุมการคุ้มครอง 2 ประเภท คือ การคุ้มครองการตั้งชื่อจากแหล่งกำเนิด และการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) เป็นของแท้ที่มีชื่อและมาจากแหล่งผลิตที่ระบุไว้บนฉลากจริง และมีคุณภาพสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน
              ทั้งนี้กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ ดังนี้
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1798&from=EN
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  สรุปโดย: มกอช.(17/10/59)