การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด ในวันที่ 4-5 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ