การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ) เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ)  เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

                ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
                ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
                ครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต
                ครั้งที่ 4 วันที่ 29-30 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

                 เอกสารดาวน์โหลด

                - รายละเอียดการสัมมนา  [ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา (ครั้งที่ 1-4)  [ดาวน์โหลด]

 

ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ