ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : จากวันเริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ ของ‘สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด

           จ.ชุมพร มีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากที่สุดในประเทศไทย แต่ในอดีตช่วงปี 2530-2540 การดื่มกาแฟยังไม่เป็นที่นิยม ทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงร่วมกันก่อตั้ง “สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด” เพื่อดูแลจัดการผลผลิตและสร้างข้อต่อรองทางการตลาด โดยได้ดำเนินการภายใต้หลักการและวิธีการของสหกรณ์ มีธุรกิจหลักคือ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชื่อ “กาแฟชุมพร” และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ กาแฟคั่ว-บด กาแฟพร้อมดื่ม และกาแฟ 3 in 1 เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่โดดเด่น อาทิการจัดหาปุ๋ย การรวบรวมข้าว จัดหาเมล็ดพันธุ์รวมถึงเปิดจุดรับซื้อเมล็ดสารกาแฟจากสมาชิก ทำให้สมาชิกขายได้ราคาสูงกว่าราคาพ่อค้าทั่วไป

           จุดเด่นของ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด คือ การประชุมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข่าวสารทั้งด้านการตลาดและสินเชื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ขณะที่การบริหารงานของสหกรณ์ ช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง สหกรณ์มีกำไรทุกปีมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับผลผลิตกาแฟของสมาชิก เรื่องคุณภาพผลผลิตและสินค้ากาแฟของสหกรณ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ อย. ฮาลาล

           การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา สหกรณ์จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก ทำให้สมาชิกมีรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนั้นยังพัฒนาองค์กรให้มั่นคง โดยปรับปรุงอาคารสำนักงาน ร้านค้าสวัสดิการ ร้านกาแฟโกดังเก็บสต๊อกกาแฟสาร ปั๊มน้ำมัน ซึ่งแม้จะทำให้สหกรณ์ต้องรับภาระค่าเสื่อมและดอกเบี้ยเงินกู้ จนส่งผลกระทบต่อผลกำไรให้ลดลง แต่สหกรณ์ก็มีการวางแผนการพัฒนาองค์กร แผนการลดต้นทุนผลิต อาทิ แผนการสร้างโรงงานสเปย์ดายน์ เพื่อผลิตวัตถุดิบที่ในการผลิตกาแฟ 3 in 1 แทนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังวางแผนระบบการขนส่งสินค้า เพื่อกระจายไปยังเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ดังนั้นแม้การเติบโตของสหกรณ์จะไม่หวือหวา แต่ก็สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

ที่มา : แนวหน้า http://www.naewna.com/local/227490