ในประเทศ - สหกรณ์ติวเข้มอาเซียน โชว์บทบาทผู้นำ‘สตรี’ ‘สถาบันเกษตรกร’ไทย

           นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการความร่วมมือของ กระทรวงเกษตรฯ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น และสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยการอบรมครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม มีผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เนื้อหาหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม อาทิ บทบาทสตรีในสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ในประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสหกรณ์ การเสริมสร้างภาวะผู้นำสตรี การศึกษาดูงานสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มสตรี 4 แห่งใน จ.นครราชสีมา ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนได้เป็นอย่างดี

 

 

ที่มา : แนวหน้า http://www.naewna.com/local/227137