การสัมมนา เรื่อง กรอบความตกลงยอมรับร่วม สาขาผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน (ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodsuff Products) ในวันที่ 24-25 ก.ค. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                การสัมมนา เรื่อง กรอบความตกลงยอมรับร่วม สาขาผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน (ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodsuff Products) ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                รายละเอียดเพิ่มเติม
                   - รายละเอียดโครงการฯ [
ดาวน์โหลด]
                   - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ