การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด ในวันที่ 24 - 25 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย 

                 รายละเอียดเพิ่มเติม
                 -  รายละเอียดโครงการฯ [ดาวน์โหลด]
                 -  กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ