การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าว

                ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับอนุมัติให้จัด โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
                - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
                - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
                 รายละเอียดเพิ่มเติม
                  - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                  - กำหนดการสัมมนา (ครั้งที่ 1) [ดาวน์โหลด]
                  - กำหนดการสัมมนา (ครั้งที่ 2) [ดาวน์โหลด]
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ