โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

               โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI Training: Preventive Controls for Human Food) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
 
                         -
รายละเอียดโครงการสัมมนา
                         - กำหนดการสัมมนา
                         - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
 
 
 
 
ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสิน้คาเกษตรและอาหารแห่งชาติ