โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

              โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
                        - รายละเอียดเพิ่มเติม
                       - กำหนดการสัมมนา