การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ทบทวน) และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ทบทวน) และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

            - ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
            - ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                - กำหนดการ (จ.ภูเก็ต)
 
 
 
ทีี่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ