ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 SeriesAuditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 SeriesAuditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021) 

           ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอต ปทุมธานี (เซียร์รังสิต)

           - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2559 (รวมวันเข้าพัก)
           - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2559 (รวมวันเข้าพัก) 

                 -
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่1
                 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่2 
                 -
กำหนดการ

หมายเหตุ
            1. ผู้ได้รับคัดเลือกในการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้ เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ตามนโยบายของรัฐบาล
(เอกสารแนบ)
            2. สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกจากภาคเอกชน เป็นการสำรองที่นั่งจากหน่วยงานภาครัฐที่ขอสละสิทธิ
            3. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความประสงค์จะเข้าพัก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559