เกษตรฯ หารือเกาหลีใต้สร้างความร่วมมือด้านการประมง

            เกษตรฯ หารือเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือด้านการประมง มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ พร้อมจับมือแก้ไขปัญหา ไอยูยู (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(17/03/2559)