โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มันฝรั่งแปรรูป ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

                โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มันฝรั่งแปรรูป ในวันที่ 17  - 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

                 เอกสารดาวน์โหลด

                 - รายละเอียดโครงการ
                 - กำหนดการสัมมนา
 
 
ที่มา : มกอช.