โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

                โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

                 -
รายละเอียดโครงการสัมมนา
                 - กำหนดการสัมมนา