โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

               โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
                - รายละเอียดเพิ่มเติม
                - กำหนดการสัมมนา