ภาพกิจกรรม การบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

                นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย