จีนพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

                สมาคมสัตวแพทย์ของจีน (CVMA) ได้เริ่มร่างมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ฉบับแรกของประเทศสำหรับการเลี้ยงสัตว์และการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารในอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์ปีก ครอบคลุมไปถึงการผลิตสุกร ไก่ แกะ และวัว โดย CVMA ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ กระบวนการผลิตอาหาร และการบริการ รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ ซึ่งมีการควบคุมโรคและขั้นตอนก่อนนำสัตว์ไปฆ่า และเตรียมประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2559

                ทั้งนี้ประธานโครงการสวัสดิภาพสัตว์ของ CVMA แนะนำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในร่างมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เช่น การทำไก่ให้สลบก่อนเชือด เพื่อไม่ให้สัตว์ทรมาน เป็นต้น รวมทั้งข้อกำหนดสภาวะภายในฟาร์ม ซึ่งครอบคลุมถึงความหนาแน่นของสัตว์ อุณหภูมิ ความชื้น และอาหารกับคุณภาพน้ำที่เป็นผลดีต่อการจัดการสุขภาพสัตว์
 
 
ที่มา: The Beef Site (20/11/58)