จับตานิวซีแลนด์แปรรูปกากเมล็ดในปาล์ม

           ผู้ผลิตอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศนิวซีแลนด์เล็งเห็นศักยภาพของการใช้ กากเมล็ดในปาล์ม (Palm kernel) เพื่อเป็นวัตถุสำรองในส่วนผสมอาหารสัตว์สำหรับใช้ในช่วงอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะปศุสัตว์ประเภทวัวนมซึ่งอาจมีความต้องการบริโภคอาหารหยาบสูงถึง 10 ก.ก/วัน เช่น ในช่วงฤดูแล้งเกษตรในเกาะทางเหนือของนิวซีแลนด์จะนำ Palm kernel มาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวัตถุดิบนี้มีศักยภาพทดแทนอาหารสัตว์ได้

           การนำเข้า Palm kernel ที่ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจาก 96,000 ตัน ในปี 2546 เป็น 2 ล้านตัน ในปี 2557 และสถิติในเดือนกันยายน 2558 มีการนำเข้าในปริมาณ 213,488 ตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับการนำเข้าในช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีปริมาณ 211,709 ตัน
  
 
 
 
 
ที่มา: http://m.nzherald.co.nz/business/news (11/11/58)