ภาพบรรยากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ข้าราชการระดับผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

                พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ข้าราชการระดับผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558