ภาพบรรยากาศการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานมาตฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานมาตฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 
 

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ