ภาพบรรยากาศงานประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับ Codex ประเทศไทย และมาตรฐานสาหร่ายและผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับ Codex ประเทศไทย และมาตรฐานสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ