ภาพบรรยากาศการต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานประสานงานกลางมาตรการ SPS(SPS Enquiry Point) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558

                นายวิทวัสก์ สาระศาลิน ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานประสานงานกลางมาตรการ SPS(SPS Enquiry Point) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558

 

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน (ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร)