เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

               
 
                เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
เอกสารดาวน์โหลด วันที่ 14 กันยายน 2558

 ห้องย่อยที่ 1
    -
What’s next to STANDARD-Setting up
    -
FSMA (Food Safety Modernization Act)
    -
CMMU Aug 7, 2015
    -
Food Safety Modernization Act

ห้องย่อยที่ 2
   
 - IT กับการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย
   
- ผ้าไหมยกดอกลาพูน

ห้องย่อยที่ 3
   
- ทิศทางกฏระเบียบการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของจีน
    - ทิศทางแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรของจีน

 

เอกสารดาวน์โหลด วันที่ 15 กันยายน 2558
ห้องใหญ่ช่วงเช้า
    - ความเคลื่อนไหวที่สาคัญในองค์การระหว่างประเทศ : Codex, OIE, IPPC

ห้องย่อยที่ 1
   
- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q)
    - การรับรองตามมาตรฐานบังคับ
    - มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกาหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

ห้องย่อยที่ 2
  
  - มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่การรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่น 1
    - การรับรองผลิตภัณฑ์ข้าว
    - มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่น 2
    - มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่น 3

ห้องย่อยที่ 3
   
- มาตรฐานอาเซียน
    - ก้าวทัน AEC ด้วยมาตรฐาน