ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 58 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นความสำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน”เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้รับรู้ข่าวสาร ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 58 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา