โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงเทศ ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงเทศ ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา