โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอสและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส ในวันนที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอสและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส ในวันนที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
                  - รายละเอียดเพิ่มเติม
                  - กำหนดการสัมมนา