โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ฒผึ้ง ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ฒผึ้ง  ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่