โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (pest list) ของประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

                โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (pest list) ของประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

                 1.รายละเอียดโครงการสัมมนา
                 2.กำหนดการโครงการสัมมนา