โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร(มาตรฐานบังคับ) เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร(มาตรฐานบังคับ) เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 2 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
                  1.รายละเอียดโครงการสัมมนา
                  2.กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
                  3.กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี