โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ) ในวันที่ 21-22 เมษยน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ) ในวันที่ 21-22 เมษยน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร