การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานที่ผลิตต้นพันธุ์พืช วันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานที่ผลิตต้นพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
 
                เอกสารเพิ่มเติม
                รายละเอียดโครงการ
                -  กำหนดการสัมมนา
 
 
ที่มา: มกอช.