การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้เพื่ิอการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานบังคับ วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้เพื่ิอการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานบังคับ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
 
                เอกสารเพิ่มเติม
                -  รายละเอียดโครงการ
                -  กำหนดการสัมมนา
 
 
ที่มา : มกอช.