จีนสร้างความตระหนักใน GM ให้ประชาชน

               เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2558 รัฐบาลจีนเริ่มเผยแพร่เอกสาร No1 Central Document ฉบับที่ 12 ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรม และตั้งเป้าที่จะพัฒนาบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตามและตอบปัญหาข้อสงสัยของประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนก และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรภาครัฐ
              
               ทั้งนี้เอกสาร No1 Central Document ในแต่ละปีจะเพิ่มการปรับปรุงนโยบายและขอบข่ายการวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้การเกษตรของจีนมีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดมลพิษ โดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้พิจารณาสาระสำคัญ โดยในฉบับที่ 12 นี้จะมีการอธิบายและอภิปรายร่วมกันระหว่างบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรมไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มขึ้นด้วย
 
                                                                                       ที่มา :China Daily (9/2/2558)