สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดเข็ม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยสำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดการจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดเข็ม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร [รายละเอียดและกำหนดการสัมมนา]