โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์(บังคับ) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์(บังคับ) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร[รายละเอียดเพิ่มเติม]