ภาพบรรยากาศ การสัมมนาวิชาการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เรื่อง จับตากฎระเบียบประเทศคู่ค้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

               ภาพบรรยากาศ การสัมมนาวิชาการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เรื่อง จับตากฎระเบียบประเทศคู่ค้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน (รธก.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
 
 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ (รธก.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)