รายงานโรคระบาดสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE Disease Information) เดือน กรกฎาคม 2557

                รายงานโรคระบาดสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE Disease Information) ประจำเดือน กรกฎาคม 2557   [รายละเอียดเพิ่มเติม]